PBO

Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) bepaalt op grond van de statuten het programmabeleid. Het PBO heeft een zodanige samenstelling, dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente Kaag en Braassem voorkomende maatschappelijke, culturele en godsdienstige stromingen.

De vertegenwoordigers in de raad geven het bestuur van de Stichting Streekomroep Braassemermeer gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren programmabeleid. Ook ziet de raad er op toe dat alle stromingen binnen de gemeente vertegenwoordigd worden in de uitzendingen van de omroep.